open
Cymraeg 

CONCERT

During the first half of the programme local musician, John Hywel, will be playing his own compositions – music inspired by aspects of life on Anglesey.  Music will be interspersed with readings of their own work by local writers.

After the interval, something completely different!  John Gorman will present ‘Who? Me!’  It is a light-hearted look at his journey which took him from Birkenhead, and founding ‘The Scaffold’, around the world to end up in Frodsham, Cheshire.  There are poems, Scaffold sketches and songs including one about Llanfairpwll.

‘During my presentation,’ he says, ‘I point out that all entertainment (except wrestling) begins with writing. Television, film, stage plays, radio, books, music…without writers there would be none of these.’

John Hywel has been writing music from the age of 13.  Born in Cemaes in 1941, John’s early talent was encouraged by his father – a doctor, dramatist and a descendant of the famous Anglesey ‘Bonesetter’ family.  John first gained fame when, at 15 years old, he was interviewed on national television for a programme about young protégées.  He studied music at Bangor University, later returning there as a lecturer.  

He was Head of Department until his retirement in 1991.

John is best known as a conductor of both choral and orchestral music.  He is also a piano accompanist and joins Môntage Writers in their concert events on Anglesey.

John Gorman is a poet, musician, comedian, theatre director, playwright, television and radio personality and much, much more!  For his full profile, see TUTORS tab.

 

The cost of a ticket for the evening concert is £10.  This includes a buffet supper.  Book 

 

 

Cyngerdd

Yn ystod hanner cyntaf y rhaglen bydd y cerddor lleol, John Hywel, yn chwarae ei gyfansoddiadau ei hun – cerddoriaeth wedi’i ysbrydoli gan elfennau o fywyd ar Ynys Môn. Bydd ysgrifenwyr lleol yn darllen eu gwaith eu hunain rhwng ei gerddoriaeth.

Ar ôl yr egwyl, rhywbeth hollol wahanol! Bydd John Gorman yn cyflwyno ‘Who? Me!’ Dyma olwg ysgafngalon ar ei daith a aeth ag ef o Benbedw, a sefydlu ‘The Scaffold’, o gwmpas y byd i ddiweddu yn Frodsham, Sir Caer. Ceir cerddi, sgetshis Scaffold a chaneuon yn cynnwys un am Lanfairpwll.

‘Yn ystod fy nghyflwyniad,’ dywed, ‘rydw i’n tynnu sylw at y ffaith bod pob adloniant (ac eithrio reslo) yn dechrau gydag ysgrifennu. Teledu, ffilm, dramâu llwyfan, radio, llyfrau, cerddoriaeth…heb ysgrifenwyr ni fyddai dim o’r rhain.’

 

 

Mae John Hywel wedi bod yn ysgrifennu cerddoriaeth er pan oedd yn dair ar ddeg. Ganed ef yng Nghemaes yn 1941, a chafodd dawn gynnar John ei hannog gan ei dad – sef meddyg a dramodydd, a disgynnydd teulu meddygon esgyrn enwog Môn. Daeth John i enwogrwydd gyntaf pan gafodd ei gyfweld, yn 15 oed, ar deledu cenedlaethol ar gyfer rhaglen am protégées ifainc. Astudiodd gerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor, gan ddychwelyd yno’n ddiweddarach fel darlithydd. Roedd yn Bennaeth Adran nes ei ymddeoliad yn 1991  

Mae John yn fwyaf adnabyddus fel arweinydd cerddoriaeth gorawl a cherddorfaol. Y mae hefyd yn gyfeilydd piano ac yn ymuno ag ysgrifenwyr Môntage yn eu digwyddiadau cyngerdd ar Ynys Môn.

Mae John Gorman yn fardd, cerddor, comedïwr, cyfarwyddwr theatr, dramodydd, personoliaeth teledu a radio a llawer, llawer mwy! Am ei broffil llawn, ewch i’r tab TIWTORIAID.

Cost tocyn ar gyfer y cyngerdd gyda’r nos yw £10. Mae hyn yn cynnwys swper bwffe. Archebu

 

Arts Council for Wales
Age Cymru
Gwanwyn
Gwanwyn
Magnox
Welsh Government